Environmentálne služby a poradenstvo
                                                                                                                                                                                                                                                    " Váš úspech a spokojnosť je našou motiváciou "

Služby poradenskej firmy EKOSAP zahŕňajú externú spoluprácu s klientom od identifikácie environmentálnych povinností formou environmentálneho auditu, vypracovania potrebných rozhodnutí a spracovania dokumentácie v zmysle príslušných zákonných noriem, až po udržiavanie požadovanej environmentálnej úrovne prevádzky. Cieľom je súlad prevádzky s platnou legislatívou pri zohľadnení environmentálnej politiky firmy. Samozrejmosťou je tiež komunikácia s príslušnými úradmi životného prostredia. Na stránkach našej firmy nájdete najdôležitejšie informácie súvisiace s rôznymi oblasťami životného prostredia.  Služby poskytujeme v nasledovných oblastiach:   

Vznik firmy EKOSAP sa datuje od roku 1998. Naše environmentálne služby a poradenstvo sú určené všetkým firmám a spoločnostiam bez rozdielu veľkosti alebo zamerania. Svoje základné poslanie vidíme v poskytovaní profesionálnych služieb s cieľom ušetriť našim klientom čas a finančné prostriedky.

Environmentálne poradenstvo chápeme ako proces, v rámci ktorého je firmám poskytovaná podpora a služby týkajúce sa oblastí životného prostredia. Pomôžeme Vám rozšíriť vaše vedomosti v oblastiach, ktoré sú často pre podnikateľov buď okrajové, alebo vzhľadom na široký rozsah legislatívy nezrozumiteľné. Na stránkach našej firmy nájdete najdôležitejšie informácie súvisiace s oblasťami životného prostredia. V rámci svojej činnosti realizuje environmentálne služby a poradenstvo v oblastiach:

1. odpadového hospodárstva a rozšírenej zodpovednosti výrobcu v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch                2. ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší  3. ochrany vôd v zmysle zákona č. 364/2005 Z.z. o vodách      4. zavedenia, udržiavania a zdokonaľovania systému environmentálneho manažérstva v organizácii v zmysle požiadaviek STN EN ISO 14001 : 2015 

Objednajte si naše služby

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.